Het kan voorkomen dat voor een bepaalde activiteit en/of saneringsmethode geen gegevens beschikbaar zijn in SMA-rt. SMA-rt geeft dan de zwaarste risicoklasse aan op basis van het asbesthoudende product. In de praktijk betekent dit vaak hogere saneringskosten.

Het is mogelijk om voor deze handelingen de risicoklasse omlaag te brengen. In deze gevallen kan een ‘validatiemeting’ worden uitgevoerd conform SCi 547 en SCi 548.

Validatiemetingen worden ook wel ‘terugschalingsmetingen’ genoemd. Een validatiemeting toont aan of de gekozen werkmethode inderdaad kan leiden tot een lagere risicoklasse en dus vaak een eenvoudigere werkmethode.

Lequality kan de meetresultaten helder en duidelijk voor uw interpreteren en rapporteren conform de daarvoor geldende normeringen en protocollen. Dit om er voor te zorgen dat betrokkenen geen onacceptabele blootstellingsrisico’s lopen en dat de opdrachtgever van een validatiemeting voldoet aan alle wettelijke eisen en haar zorgplicht.